ការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍

ឆ្នាំនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 2020

ថ្ងៃចន្ទ, តុលា 12, 2020 - ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, ខែតុលាឆ្នាំ 15, 2020

8: 00am - 5: 00pm

សន្និសីទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 2019 របស់ Bentley គឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃនាយកប្រតិបត្តិឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកនៃការរចនារចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់និងប្រតិបត្តិការ។

ទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍


ទីក្រុង Vancouver

កម្រៃសេវា

ដោយឥតគិតថ្លៃ